Dokumentační a muzejní středisko slovenské menšiny v ČR

Stanovy

Článek 1

Základní ustanovení

1.1. Dokumentační a muzejní středisko slovenské menšiny v ČR (dále jen DOMUS SM v ČR) je občanským sdružením Slováků žijících a působících v České republice, Čechů a dalších příznivců slovenské kultury a historie.

1.2. Sídlem DOMUS SM v ČR je Praha 3, Lipanská 4.

 

Článek 2

Poslání

2.1. Posláním DOMUS SM v ČR je cílevědomé shromažďování, ochrana, odborné zpracování, prezentace materiálních a písemných dokladů, dobového tisku, kulturních památek dokládajících činnost Slováků v ČR v minulosti i v současnosti; vytváření vhodných podmínek pro shromažďování, informovanost o dokladech života Slováků v ČR v minulosti a v současnosti; výstavní a publikační činnost, pořádání besed a přednášek.

 

Článek 3

Činnost

DOMUS SM v ČR plní zejména tyto úkoly:

3.1. Na základě terénního výzkumu, v spolupráci s muzei, galeriemi, archivy a dalšími pracovišti v ČR mapuje uložení památek a dokumentů k životu Slováků v ČR v různých historických obdobích a vytváří databázi těchto dokladů s popisem a fotodokumentací, která je veřejně přístupná všem zájemcům o slovenskou historii a kulturu v ČR.

3.2. Shromažďuje, katalogizuje, ochraňuje a prezentuje dobové předměty a kulturní památky spojené se životem Slováků v ČR, s činností jejich spolků v různých obdobích, které získal do vlastní péče prostřednictvím přímých kontaktů, záchranných terénních výzkumů, z pozůstalostí slovenských osobností v ČR, atd.

3.3. vyhledává, přijímá, eviduje ukládá předarchivní dokumenty a písemné materiály o historii a současnosti Slováků v ČR. studuje archivní dokumenty v archivech ČR a pořizuje databázi regestů a anotací těchto dokumentů pro potřeby střediska, Slováků v ČR a dalších zájemců o historii a současnost menšiny.

3.4. Ve svém depozitáři ukládá a kompletuje pozůstalosti slovenských osobností, které žily a působily v ČR.

3.5. Vede vlastní výstřižkovou službu z českých novin a časopisů o Slovácích v ČR. Výběrově pořizuje výstřižky se zahraničních novin a časopisů o Slovácích v ČR.

3.6. Pořizuje a zpracovává fotodokumentaci k Slovákům v ČR.

3.7. Výsledky své práce publikuje v odborných i popularizačních periodikách, vydává vlastní publikace.

3.8. Sbírkové předměty prezentuje prostřednictvím výstav, vlastních i ve spolupráci s jinými občanskými sdruženími, kulturními institucemi, českými, slovenskými i zahraničními.

3.9. Své sbírky využívá ke vzdělávacím aktivitám pro děti a mládež a studenty ve spolupráci se ZŠ, SŠ a VŠ.

3.10. DOMUS SM v ČR spolupracuje s jinými občanskými sdruženími, kulturními institucemi , vědeckými společnostmi, spolky v ČR, SR a zahraničí.

 

Článek 4

Sbírky DOMUS SM v ČR

4.1. DOMUS SM v ČR získává sbírky prostřednictvím darů, odkazů, výjimečně koupí.

4.2. Sbírky budou po zpracování uloženy v depozitáři DOMUS SM v ČR, případně budou deponovány do jiného muzea, galérie, nebo archivu.

4.3. DOMUS SM v ČR má archiv dokumentů, fotoarchiv, audioarchiv, videoarchiv a knihovnu.

 

Článek 5

Členové DOMUS SM v ČR

5.l. Členem DOMUS SM v ČR může být fyzická i právnická osoba, se zájmem o slovenskou kulturu a historii, česko-slovenské vztahy, který hodlá dodržovat, naplňovat stanovy a požádá o přijetí. Rovněž děti a mládež od 10–18 let se mohou stát členy tohoto sdružení a podílet se na činnosti DOMUS SM v ČR; nemohou však volit a být voleni do orgánů sdružení.

5.2. Členem DOMUS SM v ČR se zájemce stává na základě podané přihlášky, kterou vyřizuje představenstvo, nejdéle do 6 týdnů ode dne podání.

5.3. Povinností člena DOMUS SM v ČR je platit členské příspěvky, přispívat k rozvoji sdružení.

5.4. Právem člena je účastnit se zasedání, jednání představenstva DOMUS SM, volit a být volen do orgánů sdružení.

5.5. Člen může ze sdružení kdykoliv vystoupit na základě písemného oznámení.

5.6. Člen může kdykoliv přerušit členství v DOMUS SM z různých důvodů, na základě písemného oznámení.

5.7. Pokud člen jedná proti zájmům sdružení, které takto poškozuje, může být ze sdružení vyloučen na základě návrhu představenstva, po schválení sněmu.

5.8. Zakládajícími členy jsou fyzické osoby, které podepsaly tento statut dne 23. 6. 2004

 

Článek 6

Orgány DOMUS SM v ČR

6.1. Orgány DOMUS SM v ČR jsou:

sněm

řídící pětičlenná rada (představenstvo)

kontrolní a revizní komise

 

6.2. Nejvyšším orgánem DOMUS SM v ČR je sněm, které svolává řídící rada nejméně jednou za 2 roky, v případě potřeby mimořádně. Sněm je tvořen všemi přítomnými členy sdružení a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných hlasů.

6.3. Sněm rozhoduje o změně stanov nadpoloviční většinou přítomných hlasů.

6.4. Sněm volí pětičlennou řídící radu na základě odborných předpokladů kandidátů. Rozhoduje nadpoloviční většina hlasů přítomných členů sněmu.

6.5. Řídící rada se volí ze svého středu předsedu a podpředsedu, rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů.

6.6. Řídící rada řídí činnost střediska od zasedání sněmu, do svolání sněmu následujícího. Je odpovědná sněmu za svou činnost.

6.7. Statutárními zástupci DOMUS SM v ČR je předseda a podpředseda, kteří jednají za sdružení společně.

6.8. Sněm volí tříčlennou kontrolní a revizní komisi nadpoloviční většinou přítomných hlasů.

6.9. Kontrolní a revizní komise volí ze svého středu předsedu nadpoloviční většinou hlasů.

 

6.10. Kontrolní a revizní komise má právo účastnit se všech jednání řídící rady, nahlížet a vyjadřovat se ke všem dokumentům DOMUS SM v ČR, kontrolovat hospodaření sdružení a hospodárné využívání finančních prostředků.

6.11. Kontrolní a revizní komise každoročně podává kontrolní a revizní správu, kterou jednou za tři roky sumarizuje a předkládá ji sněmu.

 

Článek 7

Finanční zdroje

DOMUS SM v ČR získává finanční prostředky na svoji činnost.

7.1. z členských příspěvků,

7.2. z domácích a zahraničních projektů,

7.3. ze sponzorských darů,

7.4. z prodeje informačních materiálů, publikací,

7.5. ze vstupného na výstavy a kulturní pořady.

 

Článek 8

Závěrečné ustanovení

8.1. DOMUS SM v ČR zaniká rozhodnutím sněmu.